Modelrockets.NL - Launch Group Logo Modelrockets.NL - Launch Group, raketten en raketten!

Veiligheidsregels

Vanaf donderdag 7 december 2006 is er een wettelijke Regeling Modelraketten.
Klik op bovenstaande link om het document in te zien (een PDF bestand).

1. Veiligheid: Als bouwer van modelraketten moet men te allen tijde de veiligheid op de eerste plaats stellen. Alleen bouwers van modelraketten die de veiligheid goed in acht houden behouden het plezier en succes met de bouw en het lanceren van modelraketten.
2. Motoren: Gebruik alleen fabrieksmatig geproduceerde motoren en de voor modellen aanbevolen typen motoren. Deze zijn zorgvuldig getest en veilig. Ondeskundige experimenten om zelf modelraketmotoren te maken zijn dus niet nodig en verder sterk af te raden. Knoei niet met gevaarlijke scheikundige stoffen om stuwstof te maken.
3. Motoren: De motoren van modelraketten moeten op een droge plaats bewaard worden, maar niet in de onmiddellijke omgeving van de centrale verwarming of andere warmtebronnen. Niet roken of open vuur in de buurt van modelraketmotoren gebruiken. Modelraketmotoren niet in de zon plaatsen, of aan flinke temperatuur schommelingen blootstellen.
4. Materialen: Modelraketten dient men alleen te bouwen van lichte materialen, zoals balsahout, karton en kunststof. Dus géén metalen hoofdonderdelen voor neuskegel, rompbuis of vinnen. Metalen hulponderdelen, zoals schroefjes, clips, haakjes of beugeltjes, zijn wel toegestaan. Evenals een lichtmetalen motorcasing (re-loads).
5. Bergingssysteem: Een modelraket moet altijd uitgerust zijn met een bergingssysteem om de daalsnelheid voldoende af te remmen voor een veilige landing, zonder schade te veroorzaken aan mens, dier of zaken op de grond. Vóór de lancering moet het bergingssysteem zorgvuldig op zijn werking gecontroleerd worden.
6. Bergingssysteem: Voor modellen met een rompdiameter van 50mm. of groter en een rompbuislengte groter dan 600mm. moet een Anti Shift PArachute Ring of kortweg ASPAR in de rompbuis worden gelijmd. De ASPAR heeft als doel: Het voorkomen van verschuiven van de parachute gedurende de acceleratie van het model en daarmee zorgdragen voor een grotere mate van veilige bergingen.
7. Gewicht en vermogens beperking: De modelraket mag bij de lancering geen grotere massa hebben dan 1500 gram (Kleine Modelraket). Modellen met een groter gewicht dan 1500 gram, vallen onder andere regels (Grote Modelraket) en mogen niet vrij gelanceerd worden.
De maximale brandstof voor de voortstuwing, mag de 125 gram niet overschrijden.
8. Stabiliteit: Ik controleer mijn modelraket vóór de vlucht op stabiliteit. Als het een bouwpakket betreft welke volgens de gebruiksaanwijzing is gebouwd, dan is dit niet meteen noodzakelijk maar wel een goede gewoonte.
9. Lading: De modelraket mag nooit worden voorzien van levende dieren of een ontplofbare of brandbare lading.
10. Lanceerinrichting: Modelraketten dienen elektrisch te worden gestart op een afstand van ten minste ±5 meter. Het startsysteem bevat een schakelaar welke terugspringt naar de 'uit'-stand wanneer de knop wordt losgelaten. Daarnaast bevat het een sleutel welke het systeem inactief maakt als deze niet is aangebracht. Raketten de eerste meter altijd lanceren via een geleidestaaf of lanceerrail, die de raket in een verticale baan moet brengen.
11. Lanceren locatie: De modelraketten dienen te worden gelanceerd uit de buurt van gebouwen, vliegvelden, (laag)vliegzones, hoogspanningsleidingen, spoorwegen en drukke wegen. Het lanceerterrein dient vrij te zijn van brandbaar materiaal (droog gras/heide), in verband met brandgevaar.
12. Lanceren procedure: Gebruik van een elektronisch lanceerkastje/controller wordt aanbevolen. Zodoende kun je als lanceerder het meest nauwkeurig het moment van lanceren bepalen. Tel af van 5 naar 0, vóór het lanceren, om omstanders op de lancering opmerkzaam te maken.
Buiten aaneengesloten bebouwing mogen kleine luchtvaartuigen vliegen op een minimum hoogte van 150 meter. Alvorens tot aftellen over te gaan moet men zich ervan verzekeren dat het luchtruim vrij is en er geen gevaar kan ontstaan van een conflict tijdens, of vlak na, de lancering (Stel hardop de vraag: Luchtruim Vrij? Tel pas af, als deze vraag met "Ja" kan worden beantwoord. Ook omstanders kunnen dan meekijken.).
De modelraket mag niet worden gebruikt voor het beschieten van doelen op de grond of in de lucht. Niet lanceren onder een hoek van meer dan 20° van de verticaal (vanuit het horizontale vlak gezien, is dit dus minstens 70º).
13. Lanceren / Uitstoot: zorg ervoor dat de uitstoot van het bergingssysteem niet pal boven het hoofd van aanwezigen of lanceerders plaatsvindt. De uitstoot kán mis gaan. Door dit voor of achter de aanwezigen of lanceerders plaats te laten vinden, vergroot de veiligheid. Corrigeer de lanceeropstellingen, indien noodzakelijk, gedurende de lanceerdag.
14. Lanceren hoogte: Vluchten tot 450 meter zijn vrij toegestaan, mits men zich verder aan de Regeling Modelraketten houdt. De maximaal behaalde hoogte mag de 450 meter (1500ft.), zonder speciale toestemming niet overschrijden. Voor grotere hoogten is een NOTAM/BLVG benodigd (NOtice(s) To Airmen/Bijzonder Lucht Verkeers Gebied).
15. Toestemming: van de eigenaar van het lanceerterrein/de grond, dient men toestemming te hebben voor het lanceren van modelraketten op zijn/haar terrein.
16. De wet: Wettelijk zijn modelraketmotoren 'Toy Propellant Devices'. Vertaald: 'Speelgoed Voortstuwende Ladingen'.
Het in bezit hebben van modelraketmotoren is toegestaan.
Ze vallen niet onder vuurwerk en zijn vrijgesteld van de WECG.
Voor de lancering van een modelraket dient men zich te houden aan de
Regeling Modelraketten en aan deze veiligheidsregels.
Verstandig is het om te lanceren bij een groep/vereniging welke een terrein beschikbaar heeft of lokale toestemming heeft en waar veel ervaring aanwezig is.
Enkele punten uit de regeling:
* Men dient aangesloten te zijn bij een groep/vereniging, of te lanceren onder supervisie van iemand die aangesloten is bij een groep/vereniging, die zich met de hobby van raketmodelbouw/ modelraketten bezig houdt.
Daar is veel kennis aanwezig en dat voorkomt ongelukken.
* Modellen dienen voorzien te zijn van naam en adres van de eigenaar.
* Modellen (de wettelijk genoemde Kleine Modelraket) mogen niet meer dan 1500 gr. wegen en niet meer dan 125 gr. brandstof voor de voorstuwing bevatten.